Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

poniedziałek, 9 lipca 2012

Z nieba na ziemię.

Gorący apel do Polaków w kraju i za granicą, obudźmy się zanim będzie za późno!
Latem kiedy większość z nas jest na urlopach, kiedy jesteśmy zmęczeni i pragniemy jedynie wytchnienia lub odpoczynku, wówczas nie zwracamy uwagi na inne ważne sprawy na przykład na to co nam szykują posłowie. W ukryciu i w tajemnicy powstają ustawy szkodzące Polakom.
Pierwsza z nich to
Ustawa o paszach GMO bez konsultacji społecznych
Na trwającym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 terminu wycofania pasz z GMO. 
"Żywność ekologiczna regularnie spożywana ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka i nie niszczy środowiska" , "Rośliny GMO są niebezpieczne dla polskiego rolnictwa z powodów ekonomicznych. Sprowadzanie nasion modyfikowanych genetycznie w perspektywie może doprowadzić do uzależnienia od koncernów produkujących nasiona GMO. Według niego będzie to oznaczało ubezwłasnowolnienie rolnika oraz konsumenta. W praktyce będzie to również oznaczać koniec możliwości dokonywania wyboru bowiem nasiona modyfikowane genetycznie są chronione."
Druga to próba wprowadzenia podatku katastralnego
Miała być „zielona wyspa” i obniżanie podatków. Jest podniesienie wieku emerytalnego i kolejna próba wprowadzenia podatku katastralnego, przemycona w dokumencie o „założeniach polityki miejskiej”. Jeśli wejdzie w życie, uderzy w posiadaczy jakiejkolwiek nieruchomości z siłą, o której rażeniu możemy mieć mgliste wyobrażenie.

Trzecia również bardzo kontrowersyjna zmierzająca do wprowadzenia w Polsce na szeroką skalę ludobójstwa

Propozycje zmian legislacyjnych rozpatrywanych przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nowelizacja ustawy, która daje sanepidowi uprawnienia do inwigilacji każdego obywatela i przymuszania do szczepień za pomocą organów policji.


Kierownik sanepidu nie będący nawet lekarzem, będzie mógł wydać decyzje bez nakazu sądu na podstawie której, będzie mógł wyważyć drzwi każdego obywatela Polski, by podać szczepionkę wbrew jego woli i praw zapisanych w konstytucji .Zaniepokojeni obywatele zastanawiają się, jak można tworzyć tak szkodliwą społecznie ustawę? Sanepid uzna zwykły katar za epidemię i będzie mógł na ludzi nasyłać Policję.Sanepid, który ostatnimi czasy wykazuje się olbrzymią niekompetencją. Organy sanepidu pozwoliły, abyśmy jedli mączkę z zepsutych jajek, sól przemysłową do posypywania jezdni!!! Ogólnie większość sprzedawanej w Polsce żywności nie nadaje się do spożycia.Świadczy to o tym że organy sanepidu są nieudolne, nie nadają się do pełnienia swojej funkcji. A wskutek nowelizacji tej ustawy mają decydować o życiu lub śmierci każdego Polaka, bez żadnej kontroli nad sobą!Sam pomysł przymusowych szczepień skłania nas do myślenia o tym jak o masowym ludobójstwie, gdzie nikt nie odpowiada za powikłania poszczepienne.

Szanowni Państwo !

Dla Posłów jesteśmy idiotami, którzy nie chcą się przymusowo zaszczepić. Jesteśmy lobbystami i anarchistami, bo nie chcemy by zrobiono z nas króliki doświadczalne.
To jest przykład wielkiej demoralizacji posłów, którzy odpłyneli od rzeczywistości i realiów otaczającego ich świata.

“TO SĄ IDIOCI!” Bolesław Piecha o wyborcach i obywatelach


Apel do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej napisany przez Polskiego Prawnika z Fundacji LEX NOSTRA w sprawie wprowadzania potajemnie ustawy o szczepieniach, która w poważnym zakresie ogranicza wolność obywatelską.
Apel do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

Przyszłość obywateli narodowości polskiej leży w Państwa rękach, albowiem Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzygnie wkrótce o losach Narodu Polskiego.

W najbliższym czasie będzie rozpatrywany przez Senat projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasadniczym celem ustawy jest ochrona społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia publicznego, określenie zasad rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej.

Istota szczepienia ochronnego polega na sztucznym uodpornieniu na chorobę zakaźną i na niewywoływaniu powikłań poszczepiennych. Tymczasem ustawa zezwala, przez nieprawidłowe zdefiniowanie tej materii, na stosowanie szczepionek w składzie których znajdują się niedopuszczalne związki np. rtęć, powodujące zgony lub trwałe kalectwo (art. 2 pkt 26 ustawy).

To rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę ochrony zdrowia i życia !

Projekt ustawy zakłada, że każda choroba zakaźna niestanowiąca zagrożenia zdrowia publicznego, wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy może być zwalczana przez umieszczenie jej na liście obowiązkowych szczepień ochronnych.

My, obywatele Polski, zostaliśmy przekazani firmom, jako materiał do doświadczeń. Stosowanie szczepionek bez zachowania ustawowego wymogu ich najwyższej jakości i czystości wskazywać może na umyślne działanie.

My, Naród Polski, jesteśmy taktowani jak materiał doświadczalny, na którym testuje się szczepionki wywołujące komplikacje poszczepienne z narażeniem utraty życia, znacznie groźniejsze niż sama choroba zakaźna. Jesteśmy karani za odmowę szczepienia tymi skażonymi szczepionkami noworodków, niemowląt, kobiet w ciąży, studentów itd.

My, Naród Polski, który tylko „przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (określenie użyte w ustawie), i którego życie jest mniej warte niż życie królika doświadczalnego, nie chcemy być tak traktowani !

My, Naród Polski, jesteśmy materiałem doświadczalnym na którym testuje się skutki spożywania soli drogowej - trucizny świadomie i przez wiele lat bezkarnie wprowadzanej do obrotu spożywczego. Stosowanie przez wiele lat tej metody odbywało się bezkarnie i otworzyło drogę do podejmowania na skalę masową działań legislacyjnych zagrażających zdrowiu i życiu. Tworzenie ustaw w takim celu jest niedopuszczalne w państwie prawa.

W związku z tym apelujemy o:
- nieuchwalanie ustawy w tym brzmieniu i przyjęciu rozwiązań obowiązujących w obywatelskich państwach Unii Europejskiej - podanie do publicznej wiadomości dokładnej ścieżki legislacyjnej (ze wskazaniem pomysłodawców tych rozwiązań) i podanie nazwisk osób odnoszących korzyści z uchwalenia ustawy, w tym niekonstytucyjnym oraz korupcjogennym brzmieniu!

Według prawników Fundacji LEX NOSTRA w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy wprowadzić następujące zmiany:

W art. 1 w:
1) w pkt 1 projektu, w art. 2 projektu :
a) pkt 3 - należy skreślić, gdyż jest sprzeczny z art. 1 pkt 1 ustawy.
b) pkt 26 otrzymuje brzmienie: „26) szczepienie ochronne –uodpornienie przez podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej, niezawierającej składników szkodliwych dla życia i zdrowia ludzkiego oraz niewywołującej powikłań;

Uzasadnienie 
Treść obowiązującej definicji uzasadnia konieczność obowiązkowego szczepienia. Wykreślenie wyrazów „które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”, spowoduje zakwalifikowanie każdej choroby, wywołanej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, do obowiązkowego szczepienia. Wydatki z tym związane będą w znaczny sposób obciążać budżet państwa.

Stanowi to jednocześnie naruszenie wartości konstytucyjnych w zakresie ograniczenia swobód obywatelskich, wolności decydowania o potrzebie zaszczepienia przez obywatela, a przede wszystkimi stanowi poważne zagrożenie dla całej populacji ludzkiej mieszkającej lub przebywającej na terytorium Polski. Takie stanowisko uzasadnia fakt szczepienia noworodków i dzieci zanieczyszczonymi szczepionkami zawierającymi rtęć i w dawkach przekraczających dopuszczalne normy.

2) w pkt 3 projektu ustawy, w art. 5 ustawy:
a) w ust. 1 wyrazy „osoby przebywające” zastąpić wyrazami „zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Uzasadnienie
Zdanie wstępne nakłada obowiązek na osoby przebywające na terytorium Polski do poddania się czynnościom podanym w tym przepisie i w trybie określonym w ustawie. Wyraz „przebywanie” dotyczy zamiaru przebywania na danym terytorium. Należy uznać, że to rozwiązanie nie dotyczy osób zameldowanych w Polsce i mieszkających w niej na stałe. Jeżeli jednak przepis skierowany jest do obywateli polskich stale mieszkających w Polsce, to należy zmienić jego redakcję. Ma to istotne znaczenie, gdyż zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, nakładanie obowiązków, nakazów lub zakazów jest materią ustawową i musi być uregulowane w ustawie.

Bezwzględnie należy przestrzegać wartości konstytucyjnych przy tworzeniu norm prawnych, w szczególności reguł zezwalających na ograniczanie wolności, naruszenie konstytucyjnie chronionego zdrowia, sprawiedliwości, czy też równości.

b) pkt 3) należy skreślić

Uzasadnienie Przepis ten nakłada obowiązek stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Z uwagi na to, że nakładanie nakazów lub zakazów jest materią ustawową należy je więc określić w ustawie. W obecnym brzmieniu przepis ten narusza zasady państwa prawa określone w art. 2 Konstytucji RP.

3) w pkt 11 projektu ustawy, w art. 17 ust. 2 i 2b otrzymują brzmienie:
(tłustym drukiem podane są fragmenty dodane do obowiązującego brzmienia) „

2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazania do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego lekarz,

z urzędu lub na wniosek osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zleca szczepienia preparatem niezawierającym szkodliwych dla zdrowia pacjenta składników wywołujących inne poważne dolegliwości niezwiązane z celem szczepienia.”

2b. W przypadku wystąpienia powikłań po szczepieniu obowiązkowym, niezwłocznie zapewnia się stałą specjalistyczną opiekę w podmiocie leczniczym najbliższym dla miejsca pobytu osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uzasadnienie
Zmiana ta nie spowoduje skutków finansowych w budżecie państwa, ponieważ niewłaściwa i szkodliwa dla zdrowia pacjenta szczepionka zostanie zastąpiona drugą, nie powodującą skutków ubocznych. W szczególności należy chronić noworodki i dzieci przed szczepieniami zawierającymi szkodliwe dla ich zdrowia składniki. Ograniczenie władzy rodzicielskiej lub opieki sprawowanej przez innego opiekuna prawnego może nastąpić tylko po wyczerpaniu drogi sądowej.

Szczepienie dzieci w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych może nastąpić tylko szczepionkami nie budzącymi żadnych wątpliwości co do składu szczepionki i skutków, które ona wywoła.

Apel do Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie rozpatrywanego przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz z komentrzem - wersja PDF

Przymusowe szczepienia w Polsce - Posiedzenie senackiej komisji zdrowia 04.07.2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem